Carnavalsstichting de Knoerissen

De website van de mooiste stichting van Brabant

introductie en huishoudelijk reglement

Introductie en huishoudelijk regelement

Laatste update: 27 januari 2020

Aanmelding

Welkom bij Carnavalsstichting De Knoerissen. Nu je start bij CS de Knoerissen is het belangrijk dat we wat persoonlijke informatie van je hebben. Hiervoor dien je het aanmeldformulier in te vullen, te printen, te ondertekenen en per mail te sturen naar secretaris@knoerissen.nl Deze krijg je bij dit pakket of kun je downloaden via het interne deel van de website van de Knoerissen. Met het formulier geef je toestemming dat wij je informatie in onze administratie mogen opnemen. Onze privacyverklaring is van toepassing op deze registratie.

VOG
Voor bepaalde rollen en taken binnen De Knoerissen werken we bij onze stichting met een Verklaring Omtrent Gedrag. Zoals vermeld in het document “Beleid tegen Pesten, Seksuele Intimidatie, Discriminatie en ander grensoverschrijdend gedrag”, vragen wij voor bepaalde functies een VOG. Dit geldt voor jeugdbegeleider, commissievoorzitter of bestuurslid. Indien er geen VOG wordt afgegeven, heeft CS de Knoerissen het recht het lid uit te sluiten van lidmaatschap voor deze rollen. De secretaris bepaalt op basis van het beleid of er door jou een VOG moet worden aangevraagd.

Organisatie
Het bestuur van stichting De Knoerissen is onderverdeeld in het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB). Samen vormen zij het complete bestuur. De Hoge Raad is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur. De voorzitter van het bestuur is het gezicht en de spreekbuis naar buiten namens de stichting. Een aantal bestuursleden zijn verantwoordelijk voor diverse commissies en/of groepen. Namens de stichting zijn de bestuursleden gemachtigd om overeenkomsten met derden aan te (laten) gaan. Voor contracten met externe partijen is dus altijd toestemming van een bestuursverantwoordelijke noodzakelijk.

Commissies
Voor elk evenement hebben we een commissie samengesteld. Elk van deze commissies wordt geleid door een commissievoorzitter, die geen bestuurslid is van de stichting. De wisseling/aanstelling van een commissievoorzitter wordt door de bestuursverantwoordelijke in het Bestuur voorgedragen voor akkoord. De definitieve beslissing zal door de bestuursverantwoordelijke worden teruggekoppeld naar de commissie. Deze voorzitters zijn verantwoording verschuldigd aan het desbetreffende bestuurslid.

Het benoemen van (nieuwe) commissieleden gebeurt binnen de desbetreffende commissies waarbij de eindverantwoording bij de commissievoorzitter ligt. De open vacatures zullen eerst intern bekend gemaakt worden. Mocht er geen interesse zijn van de leden, wordt de vacature via de website van de Knoerissen openbaar uitgezet.

Iedere commissie heeft een voorzitter. Daarnaast wordt een notulist gekozen, die na elke bijeenkomst van de commissie een verslag opstelt van de besluiten en plannen van de commissie en de eventuele motivering daarvan. Dit verslag wordt gezonden naar de leden van de commissie en het verantwoordelijke bestuurslid. Het desbetreffende bestuurslid is verantwoordelijk om de informatie, indien nodig, binnen het Bestuur te delen c.q. bekend te maken. Het betrokken bestuurslid van de Stichting dient voor elke commissievergadering een uitnodiging te ontvangen.

In commissies kunnen in bijzondere gevallen personen van buiten de Knoerissengroep zitting hebben (bijvoorbeeld een adviseur). Het aanstellen van deze commissieleden vindt plaats na goedkeuring door het Bestuur.

Huidige commissies die nu actief zijn:

 • een commissie Protocol
 • een commissie Sponsoring en Flitz
 • een commissie Communicatie
 • een commissie Jeugd
 • een Technische Groep
 • een commissie Facilitair (Markant en Tent op de Markt)
 • een commissie Ludiek
 • een commissie Bus
 • een commissie Soiree
 • een commissie Installatie
 • een commissie Paalzetten
 • een commissie Kaartverkoop
 • een commissie Feest der Feesten
 • een commissie Pronkzittingen
 • een commissie Prinsenreceptie
 • een commissie 60+
 • een commissie Ziekenbezoek
 • een commissie Musik am Markt
 • een commissie Feest in de knoerissenstal
 • een commissie Eucharistieviering
 • een commissie Optochten
 • een commissie Op Volle Knoeren
 • een commissie Baggemert
 • een commissie Sleuteloverdrachten / Knoerisverbranding
 • Een commissie Jeugdprinsenreceptie
 • Een commissie BIG Event
 • Een commissie BIG Party
 • Een commissie Kiendjesbal
 • Een commissie 11/11 bal

Commissie Protocol
Vanuit het Bestuur is de Opperknoeris verantwoordelijk voor deze commissie. De commissie zorgt voor de handhaving van de gebruiken en tradities, die kenmerkend zijn voor de Udense carnavalsviering en heeft in het bijzonder tot taak:

 • het samenstellen en onderhouden van het protocollenboek.
 • De organisatie van het programma van Prins en gevolg alsmede van Jeugdprins en gevolg en al wat daarop betrekking heeft.
 • De organisatie van de presentatie van Prins Porcellus en Prins Porcus voor en tijdens de intocht en de sluitingsplechtigheid.
 • Het voorstellen van de route, de wijze van presenteren met betrekking tot de bezoeken prinsenrecepties, de wijze van rondgang langs de cafés, feestzalen en andere instellingen gedurende de carnavalsdagen.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.
 • Het geven van adviezen bij het verlenen van onderscheidingen.
 • Het voordragen aan het Bestuur van kandidaten voor het gevolg van de Prins.
 • In het algemeen het onderhouden van alle contacten met en het begeleiden van de Prins en zijn gevolg bij de uitoefening van hun taak.
 • De Opperknoeris is voorzitter van de commissie protocol, die voorts in ieder geval bestaat uit een lid van de Hoge Raad, de adjudant van Prins Porcellus, de voorzitter van de raad van elf, de leider van de hofkapel, de leidster van de dansgarde, de leider van de jeugdhofkapel en de leid(st)er van de jeugdgroep.
 • De adjudant van de Prins fungeert als secretaris van de commissie protocol. Hij onderhoudt de contacten met de secretaris van het Bestuur.

Commissie Sponsoring
Vanuit het Bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor deze commissie.

 • De commissie heeft tot taak:
  • initiatieven ontplooien om de jaarlijkse inkomsten te verhogen, zoals het aantrekken van sponsors, subsponsors, herenboeren, donateurs en bejvoejerers, het stimuleren van de verkoop en distributie van bijvoorbeeld optochtemblemen voor de cafés aan de optochtroute, het acquireren van advertenties ten behoeve van onder andere de Knoerissenkrant en het programmaboekje van de optocht, het acquireren van een reclame – optocht en dergelijke.
  • het vaststellen van een begroting van uitgaven die in het voorjaar elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.
 • De penningmeester kan voorzitter van deze commissie zijn, doch maakt in elk geval deel uit van deze commissie.
 • De commissie kan een aantal subcommissies instellen, die bij voorkeur geleid worden door een lid van de sponsorcommissie.

Commissie Communicatie
De commissie bestaat uit een commissievoorzitter, een bestuursafgevaardigde en commissieleden. Eindverantwoordelijkheid voor (externe) communicatie ligt bij de voorzitter van de Stichting.

De commissie heeft tot taak:

 • het onderhouden van contacten met de pers (zowel krant, radio als televisie) en het verzorgen van de publiciteit.
 • Het nemen van initiatieven ter verzorging van de publiciteit rond het Udens carnaval en de daarbij behorende festiviteiten.
 • Zorgen voor de redactie en het maken van de Knoerissenkrant.
 • Het verzorgen van de interne informatie door middel van periodieke uitgaven van de Digi-Trog.
 • Het onderhouden van de website www.knoerissen.nl
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

De voorzitter van de commissie is de officiële spreekbuis naar buiten (veelal tezamen met de voorzitter van de stichting). Hij/zij ontvangt al het nieuws die het Bestuur en commissies gepubliceerd wensen te zien en verzorgt de eindredactie van alle communiqués.

Indien leden van het Bestuur (met uitzondering van de voorzitter) dan wel leden van commissies contact hebben met de pers, dient de voorzitter van de commissie Communicatie daarbij aanwezig te zijn. Verzoeken om contact met de pers moeten dan ook vooraf worden afgestemd met de communicatie commissie.

Commissie Jeugd
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Jeugd verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • Op basis van een vastgestelde volgorde elk jaar in overleg te treden met de directie van een basisschool, teneinde deze school de nieuwe Jeugdprins te laten leveren.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Technische Groep
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Facilitair verantwoordelijk voor deze commissie.

De technische groep heeft tot taak:

 • technisch en artistiek uitwerken van ideeën die uit eigen initiatief van één van de commissies aan haar worden voorgelegd.
 • Het inrichten en aankleden van de zalen en andere ruimten waarin door andere commissies activiteiten worden georganiseerd.
 • Het (mede) opbouwen van de inrichting van de tent op de markt en coördinatie van de activiteiten voor bouw en controle in relatie tot de vergunning.
 • Het bouwen en afbreken van de hierbij benodigde podia.
 • Verzorging in de ruimste zin van licht en geluid bij de eerder genoemde activiteiten.
 • Het beheer van de opslagruimten.
 • Het zorgvuldig beheren van de eigendommen van Carnavalsstichting De Knoerissen, waartoe zij onder andere zal aanhouden en inventarislijst van het materiaal, de kleding en rekwisieten van de Stichting en de plaats waar deze bewaard zijn.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven die in het voorjaar van elke jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.
 • Het is de technische groep verboden buiten goedkeuring van het Bestuur goederen uit te lenen voor andere doeleinden den Carnavalsstichting De Knoerissen nastreeft. Bij uitlening aan derden storten de gebruikers een waarborgsom overeenkomstig de waarde van de goederen. Bij eventuele beschadiging worden de herstelkosten van de waarborgsom afgetrokken.

Commissie Facilitair
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Facilitair verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • het onderhouden van de contacten met Markant en Horeca.
 • Opbouwen en afbreken bij Markant en van/in de tent op de markt met alle benodigdheden.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Flitz fotografen
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Communicatie verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • het vastleggen van alle evenementen door middel van foto- en filmbeelden.
 • Het archiveren met de secretaris en communicatiecommissie voor behoud van de beelden.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Ludiek
Vanuit het Bestuur is de Opperknoeris verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • het aandragen van ideeën en uitvoeren daarvan om de Prins en zijn gevolg in staat te stellen zich op ludieke wijze te presenteren tijdens de Prinsenrecepties in de omliggende plaatsen van Uden of bij eventueel ander voorkomende af te leggen representatieve bezoeken, een en ander in nauw overleg met de Opperknoeris.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Bus
Vanuit het Bestuur is de Opperknoeris verantwoordelijk voor deze commissie is de adjudant uitvoerend.

De commissie heeft tot taak:

 • het vervoeren van de geüniformeerde groep naar de diverse locaties, zowel jeugd als volwassenen.
 • Het vervoeren van Boerenbruidsparen uit de omgeving naar de Baggemèrt.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Soiree
Vanuit het Bestuur is de Voorzitter verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • bij aanvang van het seizoen het organiseren van een bijeenkomst voor de leden van de Knoerissen en andere belangstellenden.
 • We kijken terug op het seizoen en kijken voorruit naar het komende seizoen met de veranderingen.
 • Het onthullen van het motto door Prins Porcellus en president Hoge Raad.
 • Het uitreiken van de Prinsenwijn aan de Porcellus.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Installatie
Vanuit het Bestuur is de Opperknoeris verantwoordelijk voor deze commissie en is de adjudant uitvoerend.

De commissie heeft tot taak:

 • Het organiseren van de de-installatie- en installatie-avond voor de geüniformeerde groepen en de leden van de commissies.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit moet worden gesteld van het Bestuur.

Commissie Paalzetten
Vanuit het Bestuur is de Opperknoeris verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • het organiseren (voorbereiden en uitvoeren) van het plaatsen van mottopalen in de diverse Udense wijken tijdens de elfde van de elfde viering.
 • Het onderhouden van contacten daartoe met de afgevaardigden van de betrokken wijken.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in bezit moet worden gesteld van het Bestuur.

Commissie Kaartverkoop
Vanuit het Bestuur is de Penningmeester verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • het organiseren van kaartverkoop voor de zittingen minimaal zes weken vooraf aan de zittingen.
 • In samenwerking met sponsorcommissie, technische groep en bestuursverantwoordelijke de opzet voorbereiden.
 • Samen met raad van elf en Bestuur de avond faciliteren.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Feest der Feesten
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • het organiseren van een feest voor zowel thuiswonende als in tehuizen verblijvende verstandelijk en/of lichamelijk beperkten in Uden en de naaste omgeving.
 • Bij het toelatingsbeleid dient zorgvuldig rekening te worden gehouden met de samenstelling van de bezoekers en de aanwezige zaalcapaciteit.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Pronkzittingen
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • het organiseren van pronkzittingen.
 • De organisatie van de wijze waarop de vertrekkende Prins Porcellus afscheid neemt en zijn opvolger bekend wordt gemaakt.
 • Op de eerste plaats in Uden maar ook elders te zoeken naar talent dat in de pronkzittingen kan optreden.
 • Een orkest(en) of DJ te kiezen voor de afterparty van de pronkzittingen.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Prinsenreceptie
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • de organisatie van een receptie, waarin de inwoners van Uden (zowel individueel als in verenigingsverband), prinsen en hun gevolg van omliggende plaatsen en ook andere belangstellenden in de gelegenheid worden gesteld de nieuwe Prins Porcellus geluk te wensen met zijn benoeming.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het bestuur.

Commissie 60+
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • het organiseren van een carnavalsfeest voor de senioren van de Udense bevolking.
 • het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Ziekenbezoek
Vanuit het Bestuur is de Opperknoeris verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • het inzamelen van geschenken voor de bezoeken aan thuisblijvende zieken in Uden, in het ziekenhuis Bernhoven te Uden en Udense bewoners van de Watersteeg te Uden en Veghel.
 • Het afleggen van bedoelde bezoeken door de Hoge Raad, het Bestuur en Prins en gevolg of deputaties van deze groepen.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Musik am Markt
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft tot taak:

 • het organiseren van de feestavond op vrijdag.
 • het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Feest in de knoerissenstal
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

 • De commissie heeft tot taak:
 • het organiseren van de feestavond op zaterdag.
 • het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Eucharistieviering
Vanuit het Bestuur is de Opperknoeris verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • een eucharistieviering te verzorgen, waarbij naast het beschouwende karakter in woord en gezang ook aspecten als de lach en de traan aan de orde mogen komen.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Optocht
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • het organiseren van en het propageren van de deelname aan de carnavalsoptocht, het organiseren van de inschrijving daarvoor en het onderhouden van de kontakten met de optochtdeelnemers.
 • Voorstellen te doen aan het Bestuur met betrekking tot de optochtroute.
 • het opstellen van een optochtreglement, waarin onder meer de afmetingen van de wagens en de bouwvergoedingen en prijzen worden aangegeven.
 • Het onderhouden van contacten met gemeentelijke autoriteiten terzake de route van de optocht.
 • Het aanstellen van een leider van de optocht aan wie verkeersregelaars zullen worden toegevoegd, waarbij hun taak tevoren zal worden aangegeven.
 • Naar aanleiding van de aanmeldingen de stoet zo attractief mogelijk in elkaar zetten, daarbij grote aandacht te schenken aan de plaatsing van de muziek etc.
 • Het voorstellen van een inspanning fee of prijzenschema voor de verschillende soorten deelnemers en de beloning van muziekkorpsen en carnavalskapellen.
 • Het benoemen van de jury ter beoordeling van deelnemers van de optocht en deze nauwkeurig op de hoogte te stellen van haar taak.
 • Het begeleiden van de intocht en de uittocht van Prins Porcellus.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit moet worden gesteld van het Bestuur.

Commissie Op Volle Knoeren
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • het organiseren van een muziekavond met bekende en onbekende Udenaren in een playback show of liever nog live gezongen.
 • het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Baggemèrt
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • het organiseren van een Baggemèrt, waarbij “auw-uje” hoogtij moet vieren, zowel in attracties als kledij.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Sleuteloverdrachten / Knoerisverbranding
Vanuit het Bestuur is de Opperknoeris verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • de organisatie van de intocht en uittocht van Prins Porcellus, in nauwe samenwerking met de commissie optochten, waaronder het samenstellen van de route.
 • Het regelen van de sleuteloverdrachten, in nauwe samenwerking met de Opperknoeris.
 • Het laten uitvoeren van het vervaardigen van een Knoeris door de TG die op dinsdagavond van carnaval zal worden verbrand.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie BIG Event
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • het organiseren van het BIG Event voor de leerlingen van de basisscholen in Uden, die op de zaterdagmiddag die het dichtste bij 11/11 ligt zal worden georganiseerd.
 • Kinderen een podium geven om zich op eigen wijze te presenteren door middel van dans, zang, playback, toneelstukje of iets dergelijks.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie BIG Party
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • het organiseren van het BIG Party voor de leerlingen van de basisscholen in Uden tijdens carnaval zal worden georganiseerd.
 • Dit evenement is alcoholvrij en voor de jongeren van 10 t/m 14 jaar.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie Jeugdprinsenreceptie
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Jeugd verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • de organisatie van een receptie, waarin de inwoners van Uden (zowel individueel als in verenigingsverband), jeugdprinsen en hun gevolg van omliggende plaatsen en ook andere belangstellenden in de gelegenheid worden gesteld de nieuwe Prins Porcus geluk te wensen met zijn benoeming.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het bestuur.

Commissie Kiendjesbal
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Jeugd verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • het organiseren van het Kiendjesbal tijdens carnaval voor kinderen t/m 10 jaar.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Commissie 11/11 bal
Vanuit het Bestuur is het bestuurslid Evenementen verantwoordelijk voor deze commissie.

De commissie heeft als taak:

 • het organiseren van het 11/11 bal voor de inwoners van Uden en omstreken.
 • Dit evenement zal worden gehouden op de zaterdagavond welke het dichtst bij 11/11 ligt.
 • Het vaststellen van een begroting van uitgaven, die in het voorjaar van elk jaar in het bezit gesteld moet worden van het Bestuur.

Geüniformeerden
De geüniformeerde groep bestaat uit:

 1. Prins Porcellus
 2. de adjudant van de Prins
 3. de Opperknoeris
 4. de raad van elf
 5. de dansgarde
 6. de hofkapel
 7. de jongerendansgarde
 8. het Bestuur
 9. de Hoge Raad
 10. de oud-prinsen
 11. de ex-prinsen
 12. de jeugdprins en adjudant
 13. de jeugdraad van elf
 14. de jeugddansgarde
 15. de jeugdhofkapel
 16. de presentator van de pronkzittingen

De onder 1 t/m 9 genoemden vormen samen de presentatiegroep.

Bij bepaalde evenementen is/wordt de presentatiegroep uitgebreid met de Jeugdgroep:

12 t/m 15. Van leden van de presentatiegroep wordt verwacht dat zij op de evenementen binnen de het Knoerissenprogramma aanwezig zullen zijn. Mededelingen omtrent de samenstelling van de groep, uur en plaats van samenkomst worden door de Opperknoeris bekend gemaakt via het Opperrooster.

Het Opperrooster wordt bijgehouden door de Opperknoeris en met regelmaat aangepast en daarna verspreid. De laatste versie kun je ook vinden op het interne gedeelte van de knoerissen website. http://www.knoerissen.nl/intern

Eigendommen van Carnavalsstichting De Knoerissen, waaronder uniformstukken, die door de medewerkers gebruikt worden, dienen steeds in perfecte staat te zijn.

Leden van de jeugdhofkapel kunnen vanaf de leeftijd van 18 jaar de overstap maken naar de Hofkapel.

Jeugdleden van de Jongeren dansgarde kunnen vanaf de leeftijd van 15 jaar de overstap maken naar de dansgarde.

Het is niet geoorloofd in Knoerissentenue deel te nemen aan festiviteiten, of zich bevinden in openbare gelegenheden, waar de Knoerissengroep op dat moment niet officieel aanwezig is. Als de groep met meer dan drie geüniformeerden is, kan de Opperknoeris vooraf toestemming geven om aanwezig te zijn.

Alle leden van de geüniformeerde groep dienen de Knoerissenevenementen steeds in volledig Knoerissentenue te bezoeken. Indien werkzaamheden ten behoeve van evenementen hiertoe aanleiding geven kan hiervan worden afgeweken.

Ten behoeve van bepaalde evenementen kan het Bestuur toestaan dat andere kleding dan het officiële Knoerissentenue gedragen wordt.

Buiten het carnavalsseizoen, dus in de periode van as-woensdag tot de installatie-avond, is het niet toegestaan het Knoerissentenue te dragen.

Evenementen

Installatieavond

Op de installatieavond worden alle nieuwe leden geïnstalleerd en alle vertrekkende leden gede-installeerd. Op deze avond zijn alle commissies met hun leden uitgenodigd. Als een nieuw lid wordt je naar voren geroepen en krijg je je eigen vertinde uitgereikt. De vertinde mag je dragen vanaf installatieavond t/m carnavalsdinsdag tijdens alle Knoerissenevenementen of evenementen waar geüniformeerde Knoerissen aanwezig zijn.

Mottopaal zetten

Op de zaterdag die het dichtst bij 11 november ligt, worden de mottopalen in en rondom Uden geplaatst door de geüniformeerde groepen. Ieder lid is welkom om op eigen gelegenheid hierbij aanwezig te zijn.

Pronkzittingen

Ruim voor de kaartverkoop van de pronkzittingen krijgt elk commissielid een medewerkerskaart toegestuurd waarmee hij/zij mee kan loten met de tombola. Uitzondering hierop is als de partner van een geüniformeerd lid ook commissielid is, dan vervalt de medewerkerskaart. Elk lid kan met deze medewerkerskaart twee entreekaarten kopen (één kaart met een gereduceerd tarief en één kaart tegen vol tarief).

(Jeugd)Prinsenreceptie

Alle commissies worden gevraagd aanwezig te zijn tijdens de prinsenreceptie van onze eigen Porcellus en Porcus om hen te feliciteren. De commissievoorzitter laat aan zijn commissieleden weten wanneer dit is.

Sleuteloverdracht (vrijdagavond)

De sleuteloverdracht vindt plaats om 19.11 uur in het gemeentehuis op de Markt.

Knoerisverbranding

De knoerisverbranding vindt plaats om 23.11 uur. Iedereen vertrekt rond 23.00 uur uit de Knoerissenstal richting de Nieuwe Markt.

Knoerissenliedjes

Er zijn een aantal liedjes die tijdens de evenementen van de Knoerissen regelmatig worden gezonden.

Fiste in Uje

Refrein

Knoerissen dè zijn vèrkens, feestvèrkens dan wel

’s Avonds mar ok wel ’s mèrgens speule wij ons spel

Mienekes zijn ons durskes, die tellen vur twee

En wij vieren carnaval, heel Uje viert mi ons mee

As ge in Uje goat fiste bende bij biste

Mar dè is nie zo kwaod.

Niet te betwisten dè hier die biste

Fiste van vruug tot laot.

Refrein

‘ne Knoeris is ‘ne goeie niet te vermoeie

Fiste zit in z’n bloed

De sfeer moet groeien, nou niks verknoeie

Fiste dè doet oe goed.

Refrein

Er zijn wel andere mensen met and’re wensen,

Die doen niet met ons mee

Maar om die mensen nou te verwensen?

Nee ’t is toch ander vee.

Knoerispolonaise

Refrein

Dit is de Knoerispolonaise

Stapje voor en stapje terug

Inne nog naor achteren

En dan kikt is naor uw rug

Dit is de Knoerispolonaise

En heel Uje doet ‘m mee

Een keer in de rondte

En dan ziede van alles twee

Zo laoter op d’n avond in ’t cafe

Ge wit, ge zult dè altijd zien

Dan drinken we wa pilsjes, veul mir dan twee

En goan we dubbel zien

Refrein

Zo grijen we een clubke, ins zo groot

Ge snapt toch echt nie hoe dè kan

Het gaot dan op en neer, ’t lijkt wel unne boot

We begrijpen d’r niks van

Land van Geert van Uden

Land van Geert van Uden

Voorstad van de Peel

Centrum voor de buren

En van “weet ik veel”

Basis van de basis

Onder hun gefluit

Zoeken wij ontspanning

Willen wij wel eens uit

Willen wij wel eens uit

Land van Geert van Uden

Ook gij hoort erbij

Als men wil gaan vieren

’t feest der zotternij

Want, gij heerlijkheid Uden

Wordt nu varkensstal

Of zoals ze dat zeggen:

We gaon naor ’t Knoerissenbal

We gaon naor ’t Knoerissenbal

‘t Baggeliedje 1965

Refrein

We zingen ons baggeliedje

We gaon naor de baggemert

Mi heel veul greij of mi ‘n bietje

De baggemert, dè is wa werd.

De mertmister hi ‘t hoogste woord, zurgt dè ‘t nie ontspoort.

D’n bovenmister kikt wa rond, is welgesteld op boerebont.

De keurmister ziet heel goed toe op handel en wandel en waren.

De wachtmister wordt nie moe, om de orde te bewaren.

Refrein

‘n Pinneke worst, ‘ne zure zult: zurgt dè g’oe’n buik goed vult.

‘n Burdje snert ‘nen balkenbrei, ‘n achterham of kermenei.

Want bende mi dees daag op stap, dan heddet soms hard te verduren.

En worre oe been dan slap, moet ‘t sanderendaags bezuren.