Carnavalsstichting de Knoerissen

De website van de mooiste stichting van Brabant

gedragsregels codes

Statuut „Waarden en Normen” en Gedragsconvenant

Statuut „Waarden en Normen” en Gedragsconvenant

In dit statuut „Waarden en Normen” en Gedragsconvenant van CS de Knoerissen worden de waarden en normen van de stichting formeel omschreven en nader uitgewerkt in te hanteren gedragsregels.

Binnen de Stichting gelden voor alle leden, commissievoorzitters begeleiders, ouders, bestuurders en overige vrijwilligers de volgende omgangsregels:

 • Wij pesten, schelden en intimideren NIET
 • Wij houden ons aan afspraken
 • Wij praten MET elkaar en niet OVER elkaar
 • Wij gedragen ons als een goede gastheer / gastvrouw
 • Wij gebruiken geen alcohol buiten de feestgelegenheid/feestlocatie en respecteren <18=nix
 • Wij spreken elkaar aan op wangedrag en grijpen, indien veilig en mogelijk, gepast in
 • Wij onthouden ons van (fysiek of verbaal) geweld
 • Wij respecteren elkaars- en stichtingseigendommen

Deze afspraken zijn, voor zover het onze leden van de stichting betreft, vastgelegd in dit gedragsconvenant, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. Zo nodig zullen wij elkaar aanspreken op grensoverschrijdend gedrag indien één of meerdere gedragsregels worden overtreden. De hieronder genoemde gedragsregels vallen onder het centrale motto:

“Spreek elkaar aan op grensoverschrijdend gedrag bij overtreding van deze gedragsregels.”

Gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een onderzoeksprocedure met sancties volgen vanuit het bestuur.

Hieronder vind je het overzicht van de van toepassing zijnde gedragsregels zoals vastgesteld binnen CS de Knoerissen:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van leden of derden zijn uiteraard verboden. Pesterij en discriminatie worden evenmin geaccepteerd.
 2. CS de Knoerissen toont zich een goede gastheer voor bezoekende verenigingen, clubs en stichtingen. Bij bezoek aan andere stichtingen, verenigingen en clubs toont CS de Knoerissen zich een goede gast.
 3. Een lid van de Knoerissen heeft respect voor ieders eigendommen. Een lid van de stichting is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. De gewijzigde Drank- en Horecawet, 1 januari 2014, zal strikt worden nageleefd. Aan personen onder de 18 jaar zullen geen alcoholische dranken worden verkocht of geschonken. Indien een meerderjarige alcoholische dranken voor een minderjarige koopt, dan zal deze hierop worden aangesproken. Vastgestelde rookverboden dienen nageleefd te worden en ook het gebruik van drugs is verboden.
 5. Een lid van de Knoerissen dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
 6. Een lid van de Knoerissen dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 7. Een lid van de Knoerissen die een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij de commissievoorzitter of bij een bestuurslid.
 8. Een lid van de Knoerissen is aanspreekbaar op wangedrag en een lid van de stichting zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere grensoverschrijdende gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten en protocol, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 9. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Pesten, schelden, gemene grappen of opmerkingen over anderen, negeren, uitlachen of roddelen hebben geen plaats binnen de stichting. Als een lid van de stichting hindert of lastig valt dan vraag hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag dan een ander om hulp.
 10. Een lid van de Knoerissen respecteert de binnen de stichting bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden, commissievoorzitters en bestuurders), zowel binnen als buiten een evenement. Een lid van de Knoerissen hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de stichting toont.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van een lid van de Knoerissen om in de geest hiervan te handelen.

Wanneer een lid van de Knoerissen zich niet houdt aan de gedragsregels dan heeft het bestuur de opdracht de regels te handhaven. Het beginsel hoor en wederhoor moeten dan worden toegepast.

Indien zaken uit de privésfeer van de leden onderling invloed hebben op het functioneren binnen de Knoerissen worden alle directbetrokkenen door de bestuursverantwoordelijke per direct binnen de stichting op non-actief gesteld totdat deze zaken zijn opgelost.